Crim i alarma social

La delinqüència en l'agenda mediàtica

La credibilitat que gaudeixen els mitjans de comunicació es va convertir en evidència la nit d'Halloween de 1938 als Estats Units, quan un jove de vint-i-tres anys, George Orson Welles, des d'un xicotet estudi de Nova York, va radiar una adaptació de la novel·la La guerra dels mons. Una hora d'actuació va ser suficient perquè milions de radiooients cregueren que el país estava patint una invasió marciana i va condir el pànic.


El bucle de la ironia és que, segons coincideixen els sociòlegs que van estudiar el fenomen, no va ser tant el pànic: per més que alguns ciutadans van intentar fugir del suposat atac amb gas, la veritat és que la pròpia ràdio va aconseguir fer creure al públic que la por s'estenia i amb una intensitat molt major de la qual realment va aconseguir.LA DELINQÜÈNCIA EN L'AGENDA MEDIÀTICA


El paper que representen els mitjans de comunicació en el funcionament de la democràcia contemporània suscita un debat contradictori en el si de la comunitat científica. D'entre els corrents crítics, que insisteixen a denunciar les limitacions imposades per la lògica mediàtica a les formes clàssiques d'intercanvi ciutadà, destaquen en l'actualitat els estudis anglosaxons sobre agenda-setting

La tesi de l'agenda-setting pretén explicar la influència principal dels mitjans de comunicació en la formació de l'opinió pública. Aquesta influència es percep de manera directa no en el contingut de l'opinió pública, però sí en la fixació de l'agenda de temes de preocupació pública. L'efecte agendasetting consisteix a canalitzar l'atenció del públic cap a uns repertoris de temes de preocupació general, en detriment d'uns altres que no s'esmenten o destaquen, veient-se així delimitades les fronteres dels nostres coneixements i judicis.


Entre les conclusions dels nombrosos treballs empírics sobre agenda-settinginteressa ací particularment una, referida a la influència recíproca de les agendes mediàtica i política. En uns casos, la canalització pels mitjans de comunicació dels temes de major interés acaba influint en l'elenc d'assumptes considerats per les institucions i partits polítics i fins i tot en les mesures concretes per ells adoptades. Però també es produeix el fenomen invers, això és, que l'agenda temàtica de les institucions i partits polítics (policy agenda) influeix directament sobre la selecció periodística dels temes.


Però les investigacions sobre agenda-setting no estan exemptes d'insuficiències notables. La major part dels estudis realitzats limiten les seues comprovacions a un curt espai de temps, sent molt poques les investigacions que aborden el seguiment d'una audiència almenys durant un any. D'altra banda, un principi bàsic en les investigacions empíriques, com és la determinació de la variable independent en la causación de l'efecte, a penes s'ha aplicat. En el nostre cas, no s'ha aclarit prou si són els mitjans els que provoquen que el públic concentre el seu interés en els temes seleccionats per ells, o si, per contra, és la percepció del públic la que obliga els mitjans a prestar més atenció a certs assumptes.PREOCUPACIÓ I POR Al DELICTE

Preocupació i por al delicte són dos conceptes a distingir. La preocupació pel delicte o la delinqüència va referida a l'estimació general que tenen els ciutadans de la serietat del problema de la delinqüència. Tal judici, que se suposa cognitiu, no se sustenta en la societat espanyola sobre la necessària i adequada informació, a causa de la política de falta de transparència i hermetisme de les institucions públiques respecte a les dades oficials sobre la delinqüència, com no deixen de denunciar els criminòlegs.

.

La preocupació pel delicte repercuteix de manera directa en les actituds punitives, de manera que a major preocupació, majors exigències d'amplitud i intensitat de la intervenció penal.


La por al delicte pot definir-se com la percepció que té cada ciutadà de les seues pròpies probabilitats de ser víctima d'un delicte, encara que també es pot entendre com la simple aprensió de patir un delicte, si atenem tan sols l'aspecte emocional i no als judicis racionals d'aqueix ciutadà. De fet, la càrrega emotiva sol prevaldre, doncs, segons nombrosos estudis empírics, la por al delicte no es relaciona amb les possibilitats reals de ser víctima, això és, no respon a causes objectives i externes.


S'han aïllat diverses variables que influeixen sobre la por al delicte principalment circumstàncies personals de vulnerabilitat (gènere, edat), factors ambientals (lloc de residència) i socioeconòmics (com el nivell d'estudis i d'ingressos), la pròpia victimització prèvia i la de persones reunides o conegudes. Bona part d'aquests factors tenen, no obstant això, una influència ambivalent sobre la por al delicte: així, per exemple, els baixos ingressos i l'escassa formació són predictors de la por en nombrosos estudis, però en uns altres es conclou que els habitants de les àrees urbanes amb menors índexs de delinqüència (zones residencials), normalment de classe mitjana-alta i amb estudis superiors, poden arribar a ser els més temorosos.


Els ciutadans temen més ser víctimes d'un delicte contra les persones, quan implique acometiment personal, que d'un delicte contra el patrimoni, a pesar que l'índex dels primers és molt inferior al dels segons. Per això, són precisament els delictes que més atemoreixen els que major repercussió mediàtica aconsegueixen.


La por al delicte, fundat o no, pot tindre greus conseqüències, fins al punt que s'ha arribat a considerar un problema tant o més greu que la pròpia delinqüència. A nivell individual, provoca canvis de conducta, en l'intent de no patir un delicte, que afecten l'estil i qualitat de vida del ciutadà. A nivell col·lectiu, les repercussions poden ser molt destructives per a la vida comunitària, en tant es redueix la interacció social, s'abandonen els espais públics o es trenca el control social informal. .

Si intentem establir alguna relació entre els dos conceptes que analitzem, sembla que la preocupació pel delicte no comporta necessàriament por de ser víctima, o, dit en altres termes, aquella no prové de la sensació personal de perill, segons conclouen diverses investigacions. Amb tot, per les dades obtingudes en aquest estudi, sí que es dona un paral·lelisme entre tots dos fenòmens, de manera que les variacions en els índexs de preocupació i por es produeixen en el mateix sentit.Podria objectar-se que la premsa no és el mitjà de comunicació de masses potencialment més influent en la representació social de la delinqüència, a causa del baix índex de lectura a Espanya Però quan es tracta d'informar-se sobre temes de justícia les dades semblen ser uns altres, augmentant fins al 50% el percentatge d'espanyols que assenyalen les notícies dels periòdics com la seua font d'informació.


Un altre argument que relativitza, potser encara més, l'esmentada crítica és l'actual dinàmica informativa dels mitjans de comunicació. Paradoxalment, en l'era de la informació les fonts estan concentrades en poques agències. No ens resulta estrany que els programes informatius de totes les cadenes televisives i radiofòniques, així com les primeres pàgines dels diaris, òbriguen amb la mateixa notícia, com tampoc que seleccionen un mateix succés cridaner entre els centenars de milers que ocorren cada dia al país. Tal realitat, de per si mateix mereixedora de reflexió, permet afirmar, quant a la metodologia d'aquest estudi, que tota notícia vinculada a la delinqüència que reben els teleespectadors té un reflex segur en la premsa.


CARACTERÍSTIQUES DE LA INFORMACIÓ SOBRE CRIMINALITAT DINS DE LA INFORMACIÓ GENERAL.


UBICACIÓ:

La ubicació preponderant de les notícies sobre delinqüència és clara: el 75% de les mateixes en les pàgines d'Espanya. Resulta molt significatiu que el segon lloc on es localitzen siga la primera pàgina, la qual cosa indica el propòsit de conduir l'atenció del lector a aquestes notícies.I una dada curiosa: en les pàgines de Societat trobem notícies de successos que en bona part estan relacionats amb delictes contra la llibertat sexual, sobretot si la víctima és un menor. No resulta fàcil una explicació, encara que potser aixòconnota que aquests successos desperten en l'opinió pública una sensibilitat diferent, no tan pròxima a l'alarma social com a la protecció del món de la infància.


Totes aquestes seccions se situen en la primera meitat del periòdic. Segons s'ha pogut comprovar en alguna investigació, la por al delicte augmenta si les notícies sobre criminalitat estan en la primera part del diari, en particular en les quinze primeres
PRESENTACIÓ:

La manera de presentació de les notícies és un dels factors més influents en la percepció individual de la delinqüència, perquè la gran majoria dels lectors només disposa cada dia de temps suficient per a llambregar el periòdic, fixant la seua vista, abans de res, en els titulars i en les il·lustracions d'acompanyament.

Segons algun estudi, els lectors dels diaris que presenten les notícies sobre delinqüència d'una manera més sensacionalista estimen un risc de victimització fins a tres vegades més elevat que els lectors d'altres diaris. El País no pot qualificar-se de diari sensacionalista, per més que alguns dels seus titulars caiguen en l'alarmisme o en la representació dramàtica dels successos.


Pel que fa al suport gràfic, prop del 50% de les notícies sobre delinqüència (el 44,27%) es presenten acompanyades d'il·lustracions, ja siguen fotografies, diagrames, representacions estadístiques o fins i tot vinyetes d'humor. Això suposa un notable increment dels elements gràfics en aquestes notícies en comparació amb èpoques anteriors del diari. Segons l'estudi de Ruidíaz, en el període de 1978 a 1992 les notícies sobre delinqüència d'El País només s'il·lustraven en el 27,9% dels casos analitzats

CONTINGUT.


El major número, amb diferència, de les notícies de successos es refereix a homicidis o assassinats (32,14% del total de notícies mensuals sobre delinqüència), seguits a molta distància de desordres públics i delictes contra la llibertat sexual. Els robatoris i les lesions violentes queden a la cua.

Altres delictes contra béns jurídics personals tenen menor protagonisme, excepte casos puntuals. Així ocorre, per exemple, amb conductes de segrest, que només esporàdicament són notícia.

En les notícies d'assassinats és on s'observa una major propensió al dramatisme, sobretot en el contingut dels titulars:


Les notícies relacionades amb les presons constitueixen un dels blocs temàtics més estables i més importants quantitativament en el període analitzat, representant el 7,14% del total de notícies sobre delinqüència. Tot i que tals notícies presenten a vegades un to alarmista i privilegien pressions corporatives, en aquest cas cal dir que la imatge oferida es correspon bastant amb la realitat, perquè les dades oficials confirmen un increment considerable de la població penitenciària en 2002 (el veurem més endavant). També són notícia els incidents a les presons, com a suïcidis, morts violentes o evasions de reclusos. Les evasions són els successos que més acosten el problema de l'interior de les presons a la societat, per la via del temor, quan la fugida acaba tenint conseqüències danyoses per a tercers (morts, violacions, robatoris).


El crim com a preocupació social al CIS

ALARMA SOCIAL I CRIMINIALITAT AL CIS

En els baròmetres d'opinió mensuals del CIS49 es fan dues preguntes diferents:

Pregunta 1: Quins són, al seu judici, els tres problemes principals que existeixen actualment a Espanya?

Pregunta 2: I quins són els tres problemes principals que a Vosté, personalment, l'afecten més?

En la primera pregunta podem trobar un mesurament de la preocupació pel delicte; en la segona, de la por al delicte.

Pel que fa a la preocupació, si ens retrotraiem a 1995 a la recerca de certa perspectiva temporal, els espanyols percebien llavors el problema de la delinqüència en un nivell relativament baix, ocupant el nové lloc (perquè només el 8% dels enquestats l'esmenten com un dels tres problemes principals del país. Al maig de 2001 la delinqüència ocupa ja el cinqué lloc entre els problemes principals, darrere del terrorisme, l'atur, les drogues i la immigració. Al gener de 2002 ascendeix al tercer lloc, darrere de l'atur i el terrorisme, on es manté durant tot el període estudiat, a excepció d'algun mes en què és desplaçada al quart.

A la vista d'aquestes dades, pot afirmar-se que la percepció de la delinqüència com un greu problema social és un fenomen molt recent a Espanya, si el comparem amb altres països, sobretot amb els Estats Units, la societat dels quals col·loca la delinqüència ja en els anys seixanta entre els principals problemes del país, per damunt de la guerra de Vietnam, la discriminació dels negres i la inflació. .


Quant a la por al delicte, el primer que destaca és la seua major inestabilitat que la preocupació pel delicte, en tant que oscil·la més de lloc entre els problemes personals dels ciutadans. A tenor dels baròmetres d'opinió del CIS, al maig de 2001 es troba en sisé lloc, d'on passa a ocupar el quart en els sis següents mesos. A partir de febrer de 2002 aconsegueix el mateix lloc que la preocupació pel delicte, el tercer, però només aconsegueix romandre en ell cinc mesos (no seguits a més), fluctuant la resta del període entre el segon lloc i el quart.


El percentatge d'enquestats que esmenten la delinqüència entre els tres problemes que més els afecten personalment augmenta en paral·lel a la preocupació pel delicte, però sempre uns punts per davall, com a mostra el gràfic. No és un percentatge alt (15,2% de mitjana) en relació amb altres problemes personals, sobretot l'atur (38,8%).


La percepció social del crim a través de la premsa

Intentem buscar explicacions als pics i valls del gràfic. A l'efecte d'establir alguna possible relació entre els índexs de preocupació i por al delicte i les notícies de premsa, és important aclarir que els baròmetres del CIS es realitzen, per regla general, a la fi de mes, de manera que els enquestats s'han vist ja exposats al tractament informatiu de les notícies sobre delinqüència del mateix mes.

A l'octubre de 2002 la preocupació i la por al delicte aconsegueixen un dels índexs més alts en el període estudiat. No és casual la presentació pel Govern un mes abans del seu pla de lluita contra la delinqüència, que, com vam veure, rep una àmplia cobertura informativa; ni tampoc que el nombre total de notícies sobre delinqüència al setembre i

octubre augmente de manera espectacular respecte al mes d'agost (de 33 a 89 i 82 notícies, respectivament).

Al gener de 2003 es produeix un sobtat i brusc ascens en quasi nou punts de la preocupació pel delicte, que recupera el seu tercer lloc; i de la por al delicte, en quatre punts, que puja al segon lloc entre els problemes personals. En les notícies de gener cobra protagonisme, com ja es va analitzar, l'anunci pel Govern d'una nova bateria de mesures contra la xicoteta delinqüència. Tals notícies representen el 39,92% del nombre total de notícies sobre delinqüència en aquest mes. Estem, d'altra banda, davant el percentatge més alt de notícies d'homicidis o assassinats que es registra en 2003 (82,60% del total de successos del mes, enfront d'una mitjana del 69,28%).


A l'abril de 2003 comença una nova pujada de la preocupació pel delicte, que continua al maig, aconseguint llavors el màxim índex del període estudiat (27,70%). La por al delicte també ascendeix, passant a ocupar el segon lloc entre els problemes personals. És el moment àlgid de les campanyes electorals de cara als comicis del 25 de maig, i el problema de la inseguretat ciutadana es reprén tant pel partit en el Govern com per l'oposició.


Per a concloure, cal preguntar-se si el grau d'influència de la premsa és el mateix sobre la preocupació i sobre la por al delicte. Els estudis disponibles mostren que no existeix una correlació significativa entre la por al delicte i l'exposició a les notícies de premsa, llevat que es tracte de successos locals. Sembla que quan les notícies de successos no es refereixen a la pròpia localitat del lector, aquest se sent segur per comparació. La por al delicte tindria el seu origen, més aviat, en les experiències personals de victimització i, sobretot, en les viscudes per familiars i amics. . És en l'àmbit de la preocupació pel delicte on els mitjans de comunicació desplegarien els seus majors efectes, tant en la percepció ciutadana de la importància relativa d'un problema

De l'anàlisi ací realitzada es deriven, en canvi, altres conclusions. Abans de res, les dades mostren una estreta relació entre els índexs de preocupació i por al delicte en la seua evolució mensual. D'això cal inferir que els factors influents en tots dos fenòmens han de tindre un mateix origen. Amb independència d'altres possibles causes, no considerades en aquest estudi davant la inexistència de dades per al període delimitat (enquestes de victimització), la veritat és que les notícies de premsa permeten explicar les variacions tant d'un índex com de l'altre.


En el que sí que coincideixen els resultats d'aquest estudi amb els d'uns altres és en la verificació de la considerable influència que els mitjans de comunicació poden exercir sobre la política criminal. El debat social que susciten les onades informatives, ja siga sobre el problema de la delinqüència en general, ja siga sobre concrets fenòmens delictius, condueix per regla general a demandes de major intervenció repressiva, que acaben sent assumides per les instàncies oficials amb competència en matèria de política criminal. Les reformes legislatives promogudes pel Govern del PP són un clar exemple de tal procés


TAXA DE CRIMINALITAT, ATENCIÓ MEDIÀTICA I PERCEPCIÓ SOCIAL


A la vista de les dades oficials es demostra que els mitjans de comunicació transmeten una imatge de la delinqüència molt diferent a la real. El major nombre de notícies sobre successos es dedica als delictes de menor incidència, però que causen més impacte social. Així, mentre en les notícies de premsa els successos amb major presència quantitativa són els homicidis i assassinats, que representen a prop d'un terç del total de notícies sobre delinqüència, segons les estadístiques policials, aquests delictes aconsegueixen tan sols el 0,06% dels fets coneguts.


Amb tot, hem de felicitar-nos per no arribar la premsa espanyola, almenys de moment, a les cotes de sensacionalisme que es donen en altres països. A Gran Bretanya, per exemple, els deu principals diaris del país ocupen el 64,5% de l'espai dedicat a notícies sobre delinqüència amb successos de caràcter violent, mentre que en les estadístiques oficials aquests representen només el 6%84.


La segona tipologia delictiva que més apareix en el diari El País són els desordres públics

Si intentem establir ara alguna relació entre la taxa delictiva i els índexs de preocupació i por al delicte obtinguts dels baròmetres d'opinió del CIS, es conclou, que no hi ha una correspondència entre tots dos fenòmens. La corba representativa de la delinqüència a Espanya a penes presenta canvis significatius, mentre que les corbes relatives a la preocupació i la por al delicte mostren unes oscil·lacions interanuals considerables, destacant sobretot el fort i sobtat increment de 2001 a 2002.


Estrangeria i delinqüència

Segons es va mostrar, un percentatge significatiu de les notícies de premsa en el període estudiat amplifica el missatge del Govern que pretén vincular l'augment de la delinqüència i la major presència d'estrangers a Espanya; missatge que cala d'una manera acrítica en l'opinió pública a tenor de l'enquesta del CIS de juny de 2002. Aquesta relació es pretén justificar, sobretot, sobre la base de les estadístiques penitenciàries, que assenyalarien un fort increment de la població estrangera a la presó, particularment a la presó preventiva. També les detencions d'estrangers per motius penals haurien augmentat de manera constant des de 2000.

Abans de res i com ja s'ha dit, les estadístiques penitenciàries no són les que ofereixen una imatge més fidel de la realitat delictiva. Si, malgrat això, es volen utilitzar i amb cert rigor, no pot obviar-se l'aplicació de correctors que matisen, quan no modifiquen, les primeres conclusions. Certament la població estrangera a la presó ha augmentat, com en termes absoluts ho ha fet la població penitenciària a Espanya. També ha augmentat en termes relatius, però no de la manera brusca que es pretén: si en 1992 els estrangers representaven el 16% del total de reclusos, en 2003 ascendeixen lleugerament al 27,1%86. Això suposa una xifra moderada a nivell europeu, perquè 14 països superen aqueix percentatge, entre els quals s'inclouen Suïssa (70,8%), Bèlgica (40,9%), Itàlia (30,1%), Alemanya (29,9%) i Holanda (29%). D'altra banda, aquest augment no pot explicar-se tan sols per una major presència d'estrangers a Espanya, sinó que respon a altres causes com les condemnes de llarga duració (sobretot per tràfic de drogues) i les escasses excarceracions En canvi, s'ignora que les detencions d'estrangers per motius penals han experimentat un significatiu descens (en més de 2.000 detencions) en 2003, la qual cosa situa l'índex de detinguts estrangers per la comissió d'una infracció penal en menys del 3% dels estrangers empadronats.

Argument clau sembla ser que els estrangers representen, amb diferència, el major percentatge de presos preventius. I, en efecte, en 2002 només el 15,38% dels espanyols empresonats estaven en situació preventiva, mentre que en el cas dels estrangers tal percentatge augmentava fins al 43,91%89.


Interior va provocar el creixement de manera exponencial dels presos preventius estrangers amb una petició expressa a la Fiscalia General de l'Estat, que es va traduir en la Instrucció donada als fiscals perquè demanaren presó provisional sempre que es tractara d'estrangers irregulars.

La delinqüència dels immigrants està lligada en un percentatge molt alt a la seua situació d'irregularitat, que els condueix a la marginació social. Delinqueixen pel mateix motiu que el fan els nacionals: perquè no tenen treball i busquen solucions alternatives per a sobreviure. Així ho corroboren les dades oficials sobre detencions d'estrangers: el delicte més freqüent pel qual se'ls deté és el robatori amb força en les coses, quan es tracta d'estrangers d'origen europeu (amb els romanesos al capdavant) o d'origen africà (destacant, amb molta diferència, els marroquins i algerians).


En el cas d'estrangers procedents de Sud-amèrica, el fet delictiu més habitual és el furt en el cas dels equatorians, que mostrarien així un comportament delictiu menys violent. Una excepció són els delictes que cometen els colombians, entorn del tràfic de drogues principalment. Ací no es tracta d'un problema de marginació social perquè els seus autors no pretenen, per regla general, assentar-se a Espanya, sinó que són població flotant.


Però no podem ometre, per més que políticament siga una afirmació perillosa, una segona causa per la qual delinqueixen els immigrants: la seua pròpia condició de tals. Vol dir-se que la immigració produeix xocs socials i culturals, que la integració social dels immigrants és defectuosa fins que no passen diverses generacions i que tot això genera violència en major o menor grau. A Espanya manquem encara de la suficient perspectiva temporal, encara que ja comencen a produir-se episodis de violència entre els adolescents dels centres d'ensenyaments mitjans amb una alta presència d'immigrants.

Els sociòlegs donen una explicació plausible: aquests joves ja integrats no han patit les penalitats dels seus pares al seu país d'origen, per la qual cosa són més propensos a la frustració si ocupen els estrats socials més baixos de la població. En altres països europeus, ja veterans en la recepció d'immigrants, s'ha convertit en un problema social l'estigmatització dels joves immigrants de segona generació com a amenaça a la seguretat ciutadana. .


Algunes conclusions

En els últims anys ha augmentat a Espanya d'una manera molt cridanera la preocupació general per la delinqüència i la por al delicte. Potser és una conclusió precipitada l'atribuir tal fenomen exclusivament al tractament informatiu de la criminalitat, però la influència dels mitjans de comunicació es mostra com una explicació més que plausible. Les notícies sobre delinqüència, especialment sobre la delinqüència de carrer, garanteixen sempre l'atenció dels lectors. A això s'afigen campanyes mediàtiques particularment intenses en períodes pròxims a processos electorals, com ho és l'ací estudiat.


El que sí que pot descartar-se amb seguretat és que tal actitud ciutadana responga a un important i efectiu increment de la taxa de delinqüència a Espanya, que no s'ha produït, si atenem les dades oficials disponibles. Espanya presenta un índex de criminalitat molt inferior al mitjà europeu i, si bé ha experimentat un augment en 2001 i 2002, això respon a una tendència ascendent que ve d'anys anteriors i en la qual no es mostren canvis bruscos.


En qualsevol cas, encara que la realitat fora una altra, això és, que la delinqüència haguera augmentat greument a Espanya, la veritat és que les dades oficials no són objecte de difusió com a pràctica regular de les institucions públiques competents en matèria de política criminal, per la qual cosa difícilment poden provocar preocupació o por en la nostra societat. . Conjunturalment, sí que es fa arribar part d'aquesta informació als mitjans, però es publica amb un inevitable biaix per a convertir-la en material noticiable, segons s'ha pogut comprovar. A aquesta distorsió mediàtica de la realitat delictiva precedeix, a vegades, la que genera el propi Govern en facilitar les dades. Un exemple clar en el període estudiat és l'assenyalament dels immigrants com a causants de l'augment de la delinqüència.


Mancant un accés directe dels ciutadans a les dades oficials, queden altres tres possibles fonts d'informació: l'experiència directa com a víctima d'un delicte, la comunicació interpersonal sobre l'experiència d'uns altres (o experiència indirecta) i els mitjans de comunicació.


La importància relativa de les dues primeres no s'ha determinat en aquest estudi, perquè per a això s'haurien requerit enquestes de victimització.

Com s'ha vist, ací s'ha optat per l'anàlisi de la premsa escrita, en particular del diari El País, la qual cosa ha permés obtindre diversos indicadors del tractament informatiu de la delinqüència de carrer.


Així, des d'un punt de vista formal cal destacar:

  1. Que no existeix una secció específica dedicada als successos, encara que, en contrapartida, un percentatge significatiu de les notícies se situen en primera pàgina i totes elles en la primera meitat del diari, la qual cosa garanteix l'atenció del lector.

  2. Que les notícies sobre delinqüència no ressalten per la seua extensió, sent excepcional que ocupen més d'una pàgina.

  3. Que quasi el 50% de les notícies es presenten amb elements gràfics, un altre factor que influeix de manera considerable en la lectura.


Quant al contingut de les notícies:

1. Predominen, amb diferència, els successos i, dins d'aquests, els homicidis o assassinats; en contrast, les notícies de robatoris representen els menors percentatges, en clara desproporció amb les estadístiques oficials sobre la incidència real d'aquests delictes. Si atenem els delictes coneguts, als motius de detenció, a la tipologia delictiva dels penats i a les causes de victimització, es comprova que els delictes que més es cometen a Espanya són els delictes contra el patrimoni, en particular furts, robatoris i sostracció de vehicles. Els homicidis i assassinats, contràriament a la imatge que construeixen els mitjans, presenten uns índexs molt baixos i estables.

  1. Les notícies generades per experts aconsegueixen un baix percentatge en el total de notícies, però el seu tractament informatiu (presència estable, major percentatge dels articles d'opinió, posada en relleu per la seua ubicació, extensió i suport gràfic) mostra certa inclinació del diari a transmetre opinions qualificades en temes de política criminal.

  2. Els cossos policials tenen una presència considerable en les notícies i actuen com a autèntic grup de pressió, facilitant dades a la premsa .

  3. Un altre punt pot dir-se dels sindicats dels funcionaris de presons, que, enmig de la polèmica deslligada per la saturació de les presons, fan valdre les seues demandes d'augment de plantilles.


Si atenem el marc teòric en el qual s'enquadra aquest estudi, mereixen destacar-se dues conclusions bàsiques que estan en sintonia amb els resultats obtinguts en investigacions precedents.

En primer lloc, s'han pogut establir relacions, molt directes en alguns casos, entre els canvis en els índexs de preocupació i por al delicte, segons els baròmetres d'opinió del CIS, i el tractament informatiu de la delinqüència. La relació d'influència, a més, bé pot afirmar-se que es produeix en la direcció mitjans-percepció social, atés que les variacions en les enquestes mensuals del CIS s'expliquen fàcilment analitzant les notícies sobre delinqüència a les quals prèviament han estat exposats els enquestats durant el corresponent mes. Encara que la quantitat de notícies és una variable influent, s'ha pogut comprovar que el contingut de les notícies pot ser-ho encara més, de tal manera que alguns dels índexs més alts de preocupació o por al delicte s'aconsegueixen en mesos que no es caracteritzen per un major volum de notícies, però sí, per exemple, per recollir successos especialment cruents.

En segon lloc, els resultats d'aquest estudi coincideixen amb els d'uns altres en la verificació de la considerable influència que els mitjans de comunicació poden exercir sobre la política criminal, a la vista de les nombroses reformes legislatives promogudes pel Govern del PP.