Informe 2021

Els mites de la desinformació

Iidentifiquem sis conceptes erronis sobre la desinformació i examinem els reptes conceptuals i metodològics que plantegen

  1. En Internet no abunda la desinformació ni les notícies, sinó els mems i els continguts d'entreteniment.

  2. Els científics s'han centrar en les xarxes socials perquè és metodològicament convenient, però la desinformació no és només un problema de les xarxes socials.

  3. Les falsedats no es propaguen més ràpid que la veritat, sinó que la forma en què definim la (des)informació influeix en els nostres resultats i en les seues implicacions pràctiques.

  4. La gent no es creu tot el que veu en Internet: el mer volum de participació no ha de confondre's amb la creença. La gent consumeix sobretot desinformació que està predisposada a acceptar.

  5. En lloc de centrar-se en la xicoteta proporció de persones que consumeixen fonts poc fiables, seria més fructífer centrar-se en la gran proporció de persones que són massa escèptiques respecte a les fonts fiables i rares vegades consumeixen notícies

  6. La influència de la desinformació en el comportament de la gent s'exagera, ja que sovint “predica al cor”.

  7. És més probable que la gent estiga “no informada” que mal informada, les enquestes sobreestimen les percepcions errònies i diuen poc sobre la influència causal de la desinformació.

  8. Hem de resistir-nos a les explicacions monocausale

  9. s i a culpar a la desinformació de problemes socioeconòmics complexos. La gent no és crèdula: en tot cas, és testarruda i rebutja massa informació fiable perquè no confia prou.

+ info: https://psyarxiv.com/edqc8